Choď na obsah Choď na menu

Pozvánka na zhromaždenie PS

29. 11. 2020

 Pozvánka - Oznámenie o uskutočnení zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače (PSUOOLS) formou korešpondenčného hlasovania

 

Vážený člen pozemkového spoločenstva!

 Mimoriadne opatrenia prijaté Úradom vlády SR, Ústredným krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva proti šíreniu vírusu COVID – 19 znemožnili zvolať riadne valné zhromaždenie členov nášho PSUOOLS. Výbor PSUOOLS na zasadnutí 06.10.2020 uznesením č. 9/2020 rozhodol o zorganizovaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. 

 Program Zhromaždenia:

1.    Schválenie orgánov zhromaždenia – funkciu návrhovej a mandátovej komisie bude plniť výbor, ktorého členovia za prítomnosti členov dozornej rady sčítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o hlasovaní.

2.    Správa výboru o činnosti spoločenstva.

3.    Správa dozornej rady.

4.    Správa odborného lesného hospodára.

5.    Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019.

6.    Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy pre Svojpomocné podielnické družstvo Sliačan, na vybudovanie prístrešku pre ovce a príjazdovej cesty k prístrešku.

7.    Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy pre PD Lisková – Liptovské Sliače na užívanie pozemkov v lokalite Mraviská na poľnohospodárske účely.

8.    Schválenie návrhu rozpočtu spoločenstva na rok 2021.

 

Dôvody, ktoré vedú výbor PSUOOLS k tomuto rozhodnutiu sú nasledovné:

- potreba schváliť ročnú účtovnú uzávierku,

- zabezpečiť činnosť spoločenstva tak, aby bola zabezpečená finančná stabilita a prosperita.

 

V prílohe Vám zasielame:

- Správu výboru o činnosti PSUOOLS (Správa o činnosti PSUOO Liptovské Sliače.pdf)

- Správu o finančnom hospodárení (Prehlad hospodárenia za rok 2019.pdf)

- Správu Dozornej rady (Správa DR.pdf)

- Správu OLH o plnení úloh v pestevnej a ťažobnej činnosti za rok 2019 a plán na rok 2020 (Správa OLH.pdf)

- Účtovnú uzávierku spoločenstva za rok 2019 (Účtovná uzávierka 2019.pdf)

- Návrh rozpočtu spoločenstva na rok 2021 (Návrh hospodárenia na rok 2021.pdf)

- Návrh zmluvy PD Lisková – Liptovské Sliače (NZ PD Lisková-Sliače.pdf)

- Návrh dodatku k zmluve Svojpomocné podieľnícke družstvo Sliačan (NZ Sliačan.pdf)

- Hlasovací lístok (Hlasovací lístok 2020.pdf)

- Návratkovú obálku.

- Návrh na uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov pozemkov PSUOO Liptovské Sliače konané

dňa 30.12.2020 korešpondenčným hlasovaním (Návrh na uznesenie VZ 2019.pdf)

 

Poučenie o spôsobe korešpondečného hlasovania:

Do hlasovacieho lístka čitateľne vpíšte svoje meno, adresu a dátum narodenia, číslo účtu za účelom zasielania dividend, miesto a dátum podpísania a hlasovací lístok podpíšte.

Na hlasovací lístok bez vyplnených identifikačných údajov člena spoločenstva a na nepodpísaný hlasovací lístok sa nebude prihliadať.

Pri hlasovaní o jednotlivých bodoch si vyberte z možností, ktorú označíte krížikom.

Na inú úpravu hlasovacieho lístka (napr. zakrúžkovanie, podčiarknutie a pod.) sa nebude prihliadať. V každom hlasovacom bode môžete označiť iba jednu z možností.

V prípade označenia viacerých možností hlasovania k jednotlivému bodu programu sa na toto konkrétne hlasovanie nebude prihliadať.

Opravu hlasovania je možné vykonať tak, že označený krížik preškrtnete a k tejto preškrtnutej možnosti pripojíte svoj podpis. Následne označte krížikom Vami vybranú možnosť.

V prípade, že k preškrtnutému krížiku nebude pripojený Váš podpis, krížik sa bude považovať za Vaše platné hlasovanie.

Hlasovací lístok vložte do pripojenej návratkovej obálky, na ktorej uvediete adresu odosielateľa a obálku s upraveným hlasovacím lístkom doručte na adresu sídla spoločenstva buď poštou, v takomto prípade musí byť zásielka podaná na pošte najneskôr dňa 23.12.2020 (vzhľadom na čas dodania listovej zásielky 2 pracovné dni po dni jej odoslania), alebo osobne vždy v piatok 27.11., 04.12., 11.12., 18.12. 2020., doobeda v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a poobede v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.,  najneskôr dňa 29.12.2020.  Na hlasovacie lístky, ktoré do 29.12.2020 nebudú doručené na adresu sídla spoločenstva, sa nebude prihliadať.

 

Dňa 30.12.2020 výbor PSUOOLS, ktorý pri korešpondenčnom hlasovaní zastupuje funkciu návrhovej a mandátovej komisie za prítomnosti Dozornej rady sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní.

Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov spoločenstva.

 

Týmto Vás chcem poprosiť o zodpovedný prístup k hlasovaniu.

 

Všetky materiály budú zverejnené na webovej stránke obce Liptovské Sliače.

Následne bude na webovej stránke obce Liptovské Sliače zverejnená aj zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov PSUOOLS.

 

Ďakujem za porozumenie.

 

S úctou

 

V Liptovských Sliačoch, 23.11.2020

 

 

Miroslav Bielený – predseda PSUOOLS