Choď na obsah Choď na menu

Oznámenie o uskutočnení Zhromaždenia PS urbáru občanov obce Liptovské Sliače formou korešpondenčného hlasovania

17. 7. 2023

 Pozvánka - Oznámenie o uskutočnení Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače formou korešpondenčného hlasovania

 

 

Vážený člen pozemkového spoločenstva!

 

Výbor PSUOOL Sliače na svojom zasadnutí 03.03.2023 prijal uznesenie o zorganizovaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. 

 

Program Zhromaždenia:

  1. Schválenie orgánov zhromaždenia – funkciu návrhovej a mandátovej komisie bude plniť výbor, ktorého členovia za prítomnosti členov dozornej rady sčítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o hlasovaní
  2. Správa výboru o činnosti spoločenstva
  3. Správa dozornej rady
  4. Správa odborného lesného hospodára.
  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022
  6. Schválenie návrhu výboru na použitie zisku spoločenstva dosiahnutého hospodárením v roku 2022
  7. Rozhodnutie o žiadosti pána Milana Kočibala o predĺženie nájomnej zmluvy
  8. Rozhodnutie o žiadosti pána Milana Brezňana o uzatvorenie nájomnej zmluvy

 

Dôvody, ktoré vedú Výbor PSUOOL. Sliače k tomuto rozhodnutiu sú nasledovné:

- Potreba schváliť ročnú účtovnú uzávierku.

- Zabezpečiť činnosť spoločenstva tak, tak aby bola zabezpečená finančná stabilita a prosperita.

 

 

V prílohe Vám zasielame:

 

- Správu výboru o činnosti PSUOOL. Sliače (Správa o činnosti 2022)

- Správu o finančnom hospodárení (Finančná správa 2022)

- Správu Dozornej rady (Správa DR 2022)

- Správu OLH o plnení úloh v pestevnej a ťažobnej činnosti za rok 2022 a plán na rok 2023 (Správa OLH 2022)

- žiadosť pána Milana Kočibála o predĺženie nájomnej zmluvy (Žiadosť p. Kočibál)

- žiadosť pána Milana Brezňana o uzatvorenie nájomnej zmluvy (Žiadosť p.Brezňan)

- Hlasovací lístok

- Návratovú obálku

 

Poučenie o spôsobe korešpondenčného hlasovania:

 

Do hlasovacieho lístka čitateľne vpíšte svoje meno, adresu a dátum narodenia, miesto a dátum podpísania a hlasovací lístok podpíšte.

Na hlasovací lístok bez vyplnených identifikačných údajov člena spoločenstva a na nepodpísaný hlasovací lístok sa nebude prihliadať.

 

Pri hlasovaní o jednotlivých bodoch si vyberte z možností, ktorú označíte krížikom.

Na inú úpravu hlasovacieho lístka (napr. zakrúžkovanie, podčiarknutie a pod.) sa nebude prihliadať. V každom hlasovacom bode môžete označiť iba jednu z možností.

V prípade označenia viacerých možností hlasovania k jednotlivému bodu programu sa na toto konkrétne hlasovanie nebude prihliadať.

Opravu hlasovania je možné vykonať tak, že označený krížik preškrtnete a k tejto preškrtnutej možnosti pripojíte svoj podpis. Následne označte krížikom Vami vybranú možnosť.

V prípade, že k preškrtnutému krížiku nebude pripojený Váš podpis, krížik sa bude považovať za Vaše platné hlasovanie.

 

Hlasovací lístok vložte do pripojenej návratovej obálky, na ktorej uvediete adresu odosielateľa a obálku s upraveným hlasovacím lístkom doručte na adresu sídla spoločenstva buď poštou, v takomto prípade musí byť zásielka podaná na pošte najneskôr dňa 11.08.2023 (vzhľadom na čas dodania listovej zásielky 2 pracovné dní po dni jej podania), alebo osobne členom výboru a dozornej rady, prípadne v kancelárii v dňoch 14.08.2023 - 18.08.2023 počas úradných hodín, doobeda v čase od 10:00  do 12:00 a poobede v čase od 15:00 do 17:00,  najneskôr dňa 18.08.2023. 

 

Na hlasovacie lístky, ktoré do 18.08.2023 do 17:00 hod. nebudú doručené na adresu sídla spoločenstva, sa nebude prihliadať.

 

Dňa 19.08.2023 o 10:00 hod. sa uskutoční spoločné zasadnutie Výboru a Dozornej rady PSUOOL. Sliače, na ktorej Výbor, ktorý pri korešpondenčnom hlasovaní zastupuje funkciu návrhovej a mandátovej komisie, za prítomnosti Dozornej rady sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní.

 

Na schválenie jednotlivých uznesení (nakoľko ide o veci podľa § 14 ods. 7 písm. f), g), h) a k) zákona o PS) je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o PS a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca.

 

Týmto Vás chcem poprosiť o zodpovedný prístup k hlasovaniu.

Všetky materiály budú zverejnené na webovej stránke obce Liptovské Sliače.

Následne bude na webovej stránke obce Liptovské Sliače zverejnená aj zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov PSUOOL. Sliače.

 

Ďakujem za porozumenie.

 

S úctou

 

V Liptovských Sliačoch, 17.03.2023.

 

 

Miroslav Bielený – Predseda PSUOOL. Sliače.