Choď na obsah Choď na menu

Návrh

30. 3. 2019

 

Zmluva

O pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

vyhotovená a schválená v zmysle zákona  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej pre uvedený zákon pre účely tejto zmluvy aj ako „zákon“).

 

Preambula

Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov Obce Liptovské Sliače, IČO:00631973 (ďalej pre účely tejto zmluvy aj ako „spoločenstvo“), bolo založené Zmluvou o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a zapísané do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou rozhodnutím Obvodného úradu v Ružomberku pod č. sps:06/9620 dňa 28.2.1996 a vedeného v registri pozemkových spoločenstiev obvodného lesného úradu v Ružomberku .

Činnosť spoločenstva sa riadi zákonom o pozemkových spoločenstvách v aktuálnom znení, touto zmluvou a stanovami .

 

Článok 1

Názov a sídlo spoločenstva

1.1         Spoločenstvo bude vystupovať v právnych vzťahoch pod názvom: Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov Obce Liptovské Sliače

1.2         Sídlo spoločenstva je na adrese: Liptovské Sliače – Stredný Sliač,Seč 635/2

 

Článok 2

Opis spoločnej nehnuteľnosti

2.1         Spoločná nehnuteľnosť je tvorená nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v katastrálnom území obce Liptovské Sliače vedenými Katastrálnym úradom v Ružomberku a Správou katastra Ružomberok.Zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti je uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Článok 3

Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti

3.1                   Orgánmi spoločenstva sú:

a)       zhromaždenie,

b)      výbor, 7 členný + 2 náhradníci

c)       dozorná rada, 3 členná + 1 náhradník

Do orgánov spoločenstva podľa písm. b a c môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Členstvo v orgánoch spoločenstva zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva.

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov;. Funkčné obdobie orgánov spoločenstva sa začína v deň nasledujúci po zvolení orgánu spoločenstva. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva.

Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto orgánoch, nastupovaní náhradníkov členov týchto orgánov a o ich činnosti upravujú stanovy spoločenstva.

3.2                     Zhromaždenie

3.2.1                 Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou; obvyklé miesto uverejnenia určí spoločenstvo v stanovách. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania. Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru  alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu  výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa odseku 3.2.4 písm. i) alebo j), nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.

3.2.2        Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada, Splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru.

3.2.3        Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka.

3.2.4        Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

a)        schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

b)      schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c)       voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v článku 3.1 b) a c)

d)      rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti

e)      rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti

f)        rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,

g)       schvaľovať účtovnú závierku,

h)      rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,

i)        rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, rozhodovať o zrušení spoločenstva,

j)        rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

3.2.5 Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, akú mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. 

3.2.6 Zhromaždenie rozhoduje podľa bodu 3.2.4 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa  bodu 3.2.4 písm. c), f), g), h) a k) zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond  a ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podľa  bodu 3.2.4 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

3.2.7 Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje bod 3.2.1 tejto zmluvy.

3.2.8 Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 3.2.6. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje odsek 3.2.1. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa odseku 3.2.4 písm. a), b), d), e), i) a j).

3.2.9 Na zhromaždení môže člena spoločenstva /splnomocniteľ/ na základe písomnej plnej moci zastupovať iný člen spoločenstva, alebo tretia osoba /splnomocnenec/. Podpis splnomocniteľa nemusí byť úradne overený ak jeho zastupovaním je poverený iný člen pozemkového spoločenstva, manžel, súrodenec alebo príbuzný v priamom rade v 1. a 2. stupni (1. stupeň: rodičia – deti, 2. stupeň: starí rodičia – vnuci). V ostatných prípadoch zastupovania je potrebný úradne overený podpis zastupovaného. Zástupca /splnomocnenec/ má potom toľko hlasov, koľko zastupuje.

3.2.10 O priebehu rokovania zhromaždenia a o prijatých uzneseniach sa spisuje   zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci zhromaždenia volený zhromaždením a overovateľ  zvolený zhromaždením. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných členov spoločenstva alebo ich zástupcov, splnomocnenia udelené členmi spoločenstva ich zástupcom vo veci zastúpenia členov na zhromaždení, prípade iné listiny, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu uchováva výbor v sídle spoločenstva počas celej doby trvania spoločenstva a prílohy k nej po dobu 5 kalendárnych rokov.

 

3.3 Výbor

3.3.1 Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom iným orgánom spoločenstva.

3.3.2 Výbor

a)      koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,

b)      uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,

c)      zastupuje členov spoločenstva, okrem fondu, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,

d)      uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, ak tak rozhodlo zhromaždenie.

e) predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

3.3.3 Výbor má 7 členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu, podpredsedu a tajomníka spoločenstva volí výbor zo zvolených členov  zhromaždením.

3.3.4 Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu spoločenstva a ďalšieho člena výboru.

3.3.5 Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

3.3.6 Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

3.3.7 Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov aspoň 3 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len

a)        úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,

b)        náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,

c)         úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti

3.4     Dozorná rada

3.4.1 Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

3.4.2 Dozorná rada má troch členov. Jeden člen dozornej rady alebo nemusí byť člen spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3.4.3 Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

3.4.4 Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

3.4.5 Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušenie zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušenie zmluvy o spoločenstve alebo stanov, dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa bodu 3.2.1. tejto zmluvy.

3.4.6. Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná rada, ktorá nemá aspoň 3 členov  a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady, môže vykonávať len oprávnenia podľa odseku 3.4.5.

Priebeh voľby orgánov spoločenstva a náhradníkov do nich sú definované v stanovách spoločenstva.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov spoločenstva

4.1 Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti.

4.2 Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

4.3 Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

4.4 Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo , možno ho previesť tretej osobe.

4.5 Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

4.6 Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, akú mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúci z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi (m2) na spoločnej nehnuteľnosti. Počet hlasov člena spoločenstva sa podľa veľkosti jeho spoluvlastníckych podielov vypočíta tak, že sa sčíta počet m2 pripadajúci na veľkosť spoluvlastníckeho podielu člena spoločenstva na každom liste vlastníctva na ktorom je vedená spoločná nehnuteľnosť s presnosťou na dve desatinné miesta na základe matematického zaokrúhľovania, a následne sa sčíta takto určený počet m2 spolu za všetky listy vlastníctva na ktorých je vedená spoločná nehnuteľnosť. Členovi spoločenstva patrí za každých  700 m2 určených podľa predchádzajúcej vety jeden hlas pri výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve. Celkový počet všetkých hlasov členov spoločenstva pri ich výkone práv a povinností predstavuje súčet všetkých hlasov  členov spoločenstva. Každý člen spoločenstva má 1 hlas.aj keď jeho podiel je menší ako 701m2.

4.7     Každý člen spoločenstva má právo:

a)            nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov a zoznam nehnuteľností, je povinný

umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností,

vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

b)      nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie

Spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov podľa bodu a) a b),

c)      podieľať sa na rozvoji, riadení a kontrole činnosti spoločenstva, voliť alebo byť  volený do jeho orgánov,

d)      predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznášať pripomienky a otázky na orgány spoločenstva a byť o ich vybavení informovaný,

e)      podieľať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojím členom podľa stanov a všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov.

f)       Členovia spoločenstva podľa výšky svojho podielu sa podieľajú na úhrade prípadných strát,buď prácou v prospech spoločenstva,alebo finančnou náhradou.

 

Článok 5

Druh činnosti spoločenstva

5.1  Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti:

a)       vykonáva poľnohospodársku  prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,

b)      hospodári v lesoch

5.2                  Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa bodu 5.1. tejto zmluvy v súlade s osobitnými predpismi.

5.3                  Spoločenstvo môže vykonávať inú podnikateľskú činnosť podľa podľa osobitných predpisov.

 

Článok 6

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti v správe alebo nakladaní fondu, alebo v správe právnickej osoby podľa § 10 ods. 6 zákona

6.1 Slovenský pozemkový fond nakladá s podielmi k spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov na nehnuteľností tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť vedených na LV č. 3174 vo výške  podielu 2232/10104.

Článok 7

Zrušenie a zánik spoločenstva

7.1  Spoločenstvo sa zrušuje

a)    znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť, dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

b)     zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

c)  rozhodnutím zhromaždenia.

7.2 Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak

a) spoločenstvo nevykonáva činnosť a

b) výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.

7.3 Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.

7.4  Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarovateľa lesa.

7.5  Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu; tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1         Podrobnejšia úprava práv a povinností členov spoločenstva, vnútorná organizačná štruktúru spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, zásady hospodárenia spoločenstva, prípadne ďalšie otázky, na ktorých sa členovia dohodnú, budú uvedená v stanovách.

8.2         Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z .z.a č.110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi.

8.3         Táto zmluva bola schválená uznesením čiastkových zhromaždení, konaných v dňoch   ----------................................................................... ...........2019 s počtom hlasov................to je ...........% zo všetkých hlasov. .. Členovia výboru svojimi podpismi na tejto zmluve potvrdzujú, že obsah tejto zmluvy je totožný s obsahom zmluvy, ktorý schválilo zhromaždenie.  

8.4         Zmena tejto zmluvy o spoločenstve môže byť vykonaná uznesením zhromaždenia. Táto zmena musí byť oznámená do 15 dní od jej odsúhlasenia obvodného lesnému úradu, kde je spoločenstvo registrované.

8.5         Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, ktoré budú použité podľa nasledovného rozdeľovníka:

vyhotovenie č.1 – pre orgán štátnej správy lesného hospodárstva

vyhotovenie č.2 – pre spoločenstvo

vyhotovenie č.3 – pre spoločenstvo

 

 

8.6.                    Prílohy zmluvy:

·                                                                         Zoznam členov spoločenstva

·                                                                         Súpis majetku spoločenstva

 

Výbor:

V Liptovských Sliačoch ..................2019    

Predseda spoločenstva:       ............................................ 

Člen výboru                          ............................................

Predseda Dozornej rady      ............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

 

 Na LV č.3174 v k.ú. Liptovské Sliače nasledovne

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

Parcelné číslo                                           výmera [m2]                        druh pozemku

9381/1                                                           6110269 m2                        Lesné pozemky

9381/2                                                                 2069 m2                        Lesné pozemky

      9381/3                                                                6836 m2                       Lesné pozemky

9381/19                                                                  5834m2                        Ostatné plochy

9381/20                                                                   151 m2                        Ostatné plochy

9381/21                                                                   816 m2                        Ostatné plochy                

9381/22                                                               595m2                     Ostatné plochy

9381/23                                                                   12406m2                        Lesné pozemky

 

Spolu     6138976m2

 

na LV č. 3247 v k.ú. Liptovské Sliače nasledovne

Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu

Parcelné číslo        Výmera v m2                    Druh pozemku

9381/4                     27543                         Trvalé trávne porasty

9381/5                        8014                          Trvalé trávne porasty

9381/6                      43520                          Trvalé trávne porasty

9381/7                           101                          Trvalé trávne porasty

9381/8                         6006                          Trvalé trávne porasty

9381/9                         9412                          Trvalé trávne porasty

9381/10                     23414                          Trvalé trávne porasty

9381/11                       2637                          Trvalé trávne porasty

9381/12                         213                          Trvalé trávne porasty

9381/13                     12542                         Trvalé trávne porasty

9381/14                          499                         Trvalé trávne porasty

9381/15                          188                         Trvalé trávne porasty

9381/16                        1192                         Trvalé trávne porasty

9381/17                       11875                        Trvalé trávne porasty

9381/18                       62968                        Trvalé trávne porasty

 

Spolu                         210124

 

Na LV 3248 v k.ú.Liptovské Sliače nasledovne

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

 

Parcelné číslo            Výmera v m2                  Druh pozemku

 

663/1                           372591                          Trvalé trávne porasty

826/2                           186970                       Trvalé trávne porasty

2298/1                         175713                          Trvalé trávne porasty

 

Spolu                             735274