Choď na obsah Choď na menu

Návrh

30. 3. 2019

 

             

 

STANOVY

 

Pozemkového spoločenstva  urbáru občanov Obce Liptovské Sliače

So sídlom v Liptovských Sliačoch,Seč 635/2

 

 

 

 

                                                    Preambula:

 

Členovia Pozemkového spoločenstva urbáru občanov Obce Liptovské Sliače, so sídlom v Liptovských Sliačoch podľa platnej právnej úpravy, v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách v aktuálnom znení , v znení neskorších platných právnych predpisov, združujú sa do pozemkového spoločenstva (ďalej len spoločenstvo) s právnou subjektivitou.

Pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov spoluvlastníckych podielov, za účelom podrobnej úpravy práv a povinností členov spoločenstva, pôsobnosti orgánov spoločenstva, prijímajú sa tieto stanovy. Spoločenstvo je založené za účelom spoločného hospodárenia s majetkom patriacim do Pozemkového spoločenstva urbáru občanov Obce Liptovské Sliače, so sídlom v Liptovských Sliačoch,Seč 635/2

 

Čl. I

Názov a sídlo spoločenstva

 

1.   Názov  spoločenstva:

    Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov Obce Liptovské Sliače

 

2.   Sídlo spoločenstva:

     Liptovské Sliače, Stredný Sliač,Seč 635/2 

 

3.   Právne postavenie: 

    Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou

 

( ďalej aj spoločenstvo/ s právnou subjektivitou ), vzniklo dňom registrácie spoločenstva v zmysle § 11 ods.2 a §27 ods.3 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách dňa 28.2.1996

Pozemkové spoločenstvo voči tretím osobám vystupuje ako právnická osoba.

 

 

Čl. II 

Predmet činnosti a ciele spoločenstva

 

Spoločenstvo je združením majiteľov spoluvlastníckych podielov majetku podielnikov – členov spoločenstva, za účelom spoločného racionálneho hospodárenia na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávania spoločných veci vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, predovšetkým so zameraním sa na hospodárenie v spoločných lesoch a pasienkoch.  Predmetom činnosti spoločenstva je hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva lesného, pasienkového a iného majetku, pričom táto činnosť nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, ktoré upravujú činnosť pozemkových spoločenstiev, zákonom o lesoch, lesnom hospodárení, predpismi, ktoré upravujú ochranu pôdy, lesa, životného prostredia a ekológiu, Zakladateľskou zmluvou spoločenstva, týmito stanovami a záujmami spoločenstva.

 

Predmetom činnosti pozemkového spoločenstva je všetka činnosť týkajúca sa lesa, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho fondu, ostatnej pôdy a ostatného majetku a s tým súvisiaca hospodárska obchodná činnosť, a to predovšetkým:

1. Obnova lesa - činnosť pri pestovaní, ochrane a zveľaďovaní lesných a poľnohospodárskych kultúr ostatného majetku v súlade so schválenými programami starostlivosti o lesy .

 2. Ťažobná činnosť - ťažba a predaj dreva, drevnej hmoty vo vyhradených porastoch v súlade s lesným hospodárskym plánom.

3. Činnosť riadneho hospodára na spoločnom majetku, resp. tento môže dať do prenájmu iným fyzickým alebo právnickým osobám (prenájom pastvín, trvale trávnych a lesných porastov,...).

4. Všeobecná a špeciálna ochrana lesov a lesných pozemkov, ekologizácia krajiny, zachovanie ekosystémov.

5. Tvorba a ochrana životného prostredia, zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej funkcie lesov.

6. Zastávanie záujmov a práv svojich členov vo všetkých otázkach súvisiacich s nakladaním a využívaním spoločného majetku.

7. Vedenie zoznamu vlastníkov pozemkového spoločenstva.

8. Poskytovanie informačného servisu členom pozemkového spoločenstva v oblasti právnych noriem, vnútorných predpisoch upravujúcich vzťahy tohto pozemkového spoločenstva.

 

Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to v katastrálnom území obce Liptovské Sliače v okrese Ružomberok.

 

 

 

 

Čl. III

Majetok spoločenstva a zásady hospodárenia

 

1. Základným majetkom spoločenstva je spoločný majetok – lesné pozemky, trvalé trávne porasty a ostatné plochy členov spoločenstva.

Tvoria ho poľnohospodárske a lesné pozemky, vrátane lesného porastu, trvalých trávnych porastov, a ostatných plôch v katastrálnom území Liptovské Sliače a sú

zapísané na Okresnom úrade Ružomberok-katastrálny odbor na LV 3174-6138976m2,LV 3247-210124m2,LV 3248-735274m2 . 

 

 

      Spoločenstvo hospodári so spoločnými nehnuteľnosťami svojich členov a vykonáva obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich so spoluvlastníctva k nim. Hospodári s prostriedkov získaných z lesnej prvovýrobnej činnosti, dotácii, z príjmov za prenájom pozemkov, pastvín, iného majetku patriacemu spoločenstvu.

   Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na zhromaždení oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len „oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti“). Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti prestáva byť spoločnou nehnuteľnosťou dňom zápisu v katastri nehnuteľností. Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti sa stáva spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, ak jej vlastníci nerozhodnú inak. Iný majetok spoločenstva je v podielovom spoluvlastníctve členov spoločenstva v pomere podľa ich podielov.

 

2.   Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré je určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.

 

Spoločenstvo hospodári:

 

- so spoločnou nehnuteľnosťou, ktorá je vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podielov a v užívaní spoločenstva,

- s majetkom, ktorý nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem(zisk z nájmu, z predaja drevnej hmoty, dotácií, náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania a pod.) a iným hmotným a nehmotným majetkom, ktorý slúži spoločenstvu pre výkon činnosti.

 

                                                 

 

3.   Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov sa rozdelí podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti. Dividendy sa vyplácajú členom spoločenstva osobným prevzatím, prevodom na účet,   alebo poštovou poukážkou minim. čiastka 5 eur. Dividendy, ktoré si členovia neprevzali, alebo neboli vyplatené z dôvodu úmrtia, ďalej  dividendy, ktoré nie je možné doručiť pre neaktuálnu adresu sa evidujú na osobitných podúčtoch členov. 

Dividendy, ktoré sú na účtoch vedené viac ako 3 roky  (premlčacia doba podľa občianskeho zákonníka ) prechádzajú po schválení Valným Zhromaždením v prospech pozemkového spoločenstva.

 

4.   Spoločenstvo vedie účtovníctvo a evidenciu majetku podľa všeobecne záväzných predpisov, zostavuje ročnú závierku a výročnú správu, návrh finančného plánu pre nasledujúci rok.

 

5.   Spoločenstvo podľa schválenia na valnom zhromaždení vytvorí rezervný fond, ktorý slúži na krytie strát a prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia spoločenstva..

 

6.   Predaj drevnej hmoty uskutočňuje spoločenstvo podľa aktuálnych trhových cien.

 

7.   Spoločenstvo zo svojho zisku prednostne uhrádza dane v rozsahu a podľa druhu v zmysle platnej právnej úpravy.

 

8.   Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti na spoločnom majetku.

 

9.    Pri zabezpečení pestovateľskej činnosti majú prednostné právo na vykonanie prác

členovia spoločenstva, ktorí majú na to príslušné oprávnenie.

 

10.   Práce obnovnej a ťažobnej činnosti sa musia vykonávať s minimálnymi škodami na

lesnom pôdnom fonde (LPF), lesných porastoch a lesných cestách pri dodržiavaní požiarnej

ochrany a bezpečnosti pri práci a iných predpisov. Za vzniknuté neúmerné škody pri

jednotlivých činnostiach zodpovedá dodávateľ prác.

 

11. Vyťažiť drevnú hmotu možno až po predchádzajúcom vyznačení stromov a vydaní

súhlasu na ťažbu OLH.. Musí byť dodržaná smerová stínka, v maximálnej miere chrániť porast, narastené lesné kultúry a stojaté stromy. Drevná hmota musí byť riadne opracovaná, zmeraná a na dolnom čele označená dĺžka a hrúbka podľa metodiky na to určenej a ociachovaná na odvoznom mieste. Členovia spoločenstva majú možnosť kontroly kvality a množstva pri odvoze alebo predaji, predseda spoločenstva to musí umožniť pri požiadaní.

 

12. Odmeny za vykonanú prácu v lese sa dohodnú podľa obvyklých mzdových taríf vzhľadom na druh a povahu vykonávanej činnosti. Na stanovenie výšky mzdových taríf je oprávnený výbor. Mzdové doklady a ich náležitosti budú vedené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

 

13. Na disponovanie s finančnými prostriedkami je potrebný podpis minimálne dvoch členov výboru , ( objednávky , úhrady faktúr ) s predchádzajúcim súhlasom výboru. Predseda pozemkového spoločenstva má právo disponovať s hotovosťou do výšky 500€ . Predseda alebo ním poverený funkcionár orgánov pozemkového spoločenstva je oprávnený použiť v priebehu roka finančné prostriedky vo výške 100 €. na občerstvenie.

Výbor pozemkového spoločenstva je oprávnený rozhodovať o použití finančných prostriedkov do výšky 3000 € mimo schváleného rozpočtu.

.

 

 

Čl. IV

 

Členstvo v pozemkovom spoločenstve, podielové spoluvlastníctvo

 

 

1.      Členstvo v spoločenstve je zo zákona spojené s vlastníctvom podielu spoločnej nehnuteľnosti. Členovia pozemkového spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti uvedenej v Zakladateľskej zmluve o založení spoločenstva

2.      Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti.

3.      Spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ako právny základ členstva v spoločenstve, sa preukazuje výpisom z listu vlastníctva katastra nehnuteľnosti.

 

 

4.      Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti   vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

5.      Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo , možno ho previesť tretej osobe.

6.      Zmenou vlastníctva podielu nesmú vzniknúť vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti  s menšou výmerou ako 2000 m2, okrem prípadu keď dôjde k zlúčeniu podielov . Právne vzťahy u podielov menších ako 2000 m2, ktoré vznikli pred prijatím týchto stanov nie sú touto výmerou dotknuté.

 

 

Čl. V

 

Práva a povinnosti členov spoločenstva

 

 

1.   Miera práv a povinnosti člena spoločenstva závisí od veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu, ktorý je vyjadrený súčtom alebo veľkosťou jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti, ak zákon neustanovuje inak.

Plnenie povinností vo väčšom rozsahu ako zodpovedá veľkosti podielu, môže člen prevziať na seba len dobrovoľne .

 

2.   Člen má právo:

-  voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,

- vznášať pripomienky a predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva a orgánov spoločenstva.

-  nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva a žiadať výpisy svojho zápisu zo zoznamu a nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie. Spoločenstvo mu ich vydá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zaviaže ho písomne k mlčanlivosti pri nakladaní s nimi do 30 dní.

- na valnom zhromaždení  požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu

- na výplatu podielu zo zisku spoločenstva a to vo výške, ktorú  schválilo valné zhromaždenie

- na ochranu svojho vlastníckeho a majetkového podielu

- na prerozdelenie zisku podľa výšky podielov spoločnej nehnuteľnosti

- obracať sa s podnetmi, dotazmi , pripomienkami , návrhmi a sťažnosťami  týkajúcimi sa pozemkového spoločenstva na orgány pozemkového spoločenstva. V prípade písomného dopytu ho výbor pozemkového spoločenstva a dozorná rada prerokuje na svojom najbližšom zasadaní. O jeho vybavení, resp. o prijatých opatreniach musí byť člen pozemkového spoločenstva písomne informovaný do 30 dní. V prípade prijatia opatrení ho bude spoločenstvo o ich plnení písomne informovať

v termínoch, ktoré budú určené uznesením po vzájomnej dohode s členom spoločenstva.

- nákupu dreva za zľavnené ceny s prihliadnutím na ťažbové možnosti..

- prednostné uzatvorenie pracovnej zmluvy v prípade potreby prác pre pozemkové

spoločenstvo.

 

3.   Člen spoločenstva je povinný:

 

- vykonávať činnosť na dosiahnutie cieľov spoločenstva a zdržať sa konania, ktoré by tomuto cieľu odporovalo,

- ochraňovať majetok spoločenstva, poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii požiaru a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy na požiadanie výboru,

- zúčastňovať sa na zhromaždení spoločenstva alebo určiť za seba zástupcu,

 

 

 

4.   Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu alebo veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti (každých začatých 700 m2

.

 

                                                                                 Čl. VI

 

Orgány spoločenstva a ich pôsobnosť

 

Orgánmi spoločenstva sú:            skratka                    pozemkové spoločenstvo  PS

 

a)      Valné zhromaždenie                      VZ

b)      Výbor spoločenstva 7 členný       VS                           

c)       Dozorná rada 3 členná                  DR

 

Do orgánov spoločenstva podľa písm. b a c môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Členstvo v orgánoch spoločenstva zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva.

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päľ rokov;. Funkčné obdobie orgánov spoločenstva sa začína v deň nasledujúci po zvolení orgánu spoločenstva. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva.

 

 

 

Zhromaždenie

 

 

1.Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou.  Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania. Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru  alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu  výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada, Splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru.

3. Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka.

 

4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

 

a)       schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,

b)      schvaľovať stanovy a ich zmeny,základné dokumenty PS

c)       voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v článku VI bode  b a c

d)      rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti

e)      rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti

f)        rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,

g)       schvaľovať účtovnú závierku,

h)      rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,

i)        rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva.

j)        Rozhodovať o zrušení spoločenstva

a)      rozhodovanie o sťažnostiach členov  o ktorých nerozhodla dozorná rada

b)      ročných odmenách členov výboru a dozornej rady

k)       rozhoduje o ďaľších záležitostiach spoločenstva ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

3.      Zhromaždenie rozhoduje podľa bodu 4 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa  bodu 4 písm. c), f), g), h) a k) zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond  a ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. O veciach podľa  bodu 4 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia

4.      Rokovanie valného zhromaždenia otvára predseda spoločenstva a vedie hlasovaním poverený člen spoločenstva (predsedajúci). Na začiatku oznámi VZ výsledok prezentácie a stav účasti podielnikov na rokovaní, a prehlási či je VZ  legitímne a uznášaniaschopné.(riadne alebo čiastkové)

5.      Predsedajúci  dá hlasovať o osobách, ktoré sa  budú podielať na organizovaní zhromaždenia- predsedajúci,skrutátori a zapisovateľa z rokovania VZ. Dá hlasovať o  dvoch členov spoločenstva za overovateľov zápisnice a potrebných komisií pre rokovanie (mandátová návrhová,volebná)

6.        Predsedajúci predloží na schválenie program rokovania valného zhromaždenia, tak ako bol oznámený členom v pozvánke. Po jeho schválení, prípadne schválených doplňujúcich návrhoch sa rokovanie valného zhromaždenia riadi schváleným programom a rokovacím poriadkom.

7.      Valné zhromaždenie, ak nie je korešpondenčné,  rozhoduje výhradne verejným hlasovaním okrem bodu 4-c (voľba orgánov) . Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok s počtom vlastných a zastupujúcich hlasov na základe splnomocnenia. Hlasovacie lístky musia byť opatrené pečiatkou spoločnosti. Hlasovanie sa uskutočňuje na základe vyzvania predsedajúceho k hlasovaniu zdvihnutím lístku tak, aby skrutátori mohli hlasy spočítať. Spočítané hlasy za, proti a zdržal sa hlasovania skrutátori nahlásia predsedajúcemu, ktorý vyhlási výsledok hlasovania. Pre prijatie návrhu, uznesenia je potrebný súhlas hlasov podla bodu 3.

K prerokovávaným bodom programu predsedajúci otvára krátku rozpravu a priestor na otázky, podanie návrhov prípadne doplnkov. Sú prípustné iba príspevky týkajúce sa prejednávanej veci. Časový limit na jednu otázku, prípadne návrh je stanovený v rozsahu jednej minúty. Limit môže byť predsedajúcim predĺžený o ďalšiu minútu. Predkladateľ správy alebo člen výboru  zodpovie na otázky, prípadne návrhy alebo námietky. Návrhy na zmeny, alebo na  uznesenie podávajú členovia ústne alebo písomne. Musia byť zrozumiteľné a vykonateľné. Ak takéto nie sú, predsedajúci vyzve predkladateľa k ich úprave a ak ani tak nie je návrh jasný a zrozumiteľný predsedajúci o ňom hlasovať nedá.

8.      O návrhoch a uzneseniach k správam dá predsedajúci hlasovať po skončení prerokovávanej správy. O každom návrhu sa hlasuje zvlášť v poradí ako boli predkladateľmi prednesené. V prípade pripraveného písomného návrhu na uznesenie má prednosť prednesený pozmeňujúci návrh. Až po jeho prijatí, alebo odmietnutí sa hlasuje za celkové uznesenie. V prípade ak sa dva ,alebo viacej návrhov týka rovnakej záležitosti, a tieto sa vzájomne vylučujú, hlasuje sa o nich v poradí, ako boli podané. Pokiaľ dôjde k prijatiu jedného z nich, o ďalších sa už nehlasuje.

9.      Ak je v programe zaradená všeobecná rozprava (diskusia) predsedajúci ju riadi tak, aby  každý člen ktorý sa písomne prihlási do diskusie mohol vystúpiť a predniesť svoj príspevok. Ak sú prednesené návrhy dá o nich na záver rozpravy hlasovať. Časový limit na jeden príspevok sa stanovuje v rozsahu päť minút. Člen výboru, alebo oslovený člen spoločenstva diskutujúcim má právo na prednesený problém reagovať.

10.   O predčasnom ukončení diskusie rozhoduje zhromaždenie na návrh predsedajúceho.

11.   Na zasadnutí zhromaždenia sa môžu zúčastniť pozvaní zástupcovia obce, štátnej správy a iní prizvaní hostia.

12.   Hostia prizvaní výborom  na rokovanie majú možnosť vo všeobecnej rozprave vystúpiť. Ak  chcú podať návrh, aby o ňom VZ hlasovalo  musí si ich  návrh  osvojiť člen spoločenstva a tak ho  predložiť na hlasovanie.

13.   Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania a prijatí uznesení predsedajúci rokovanie VZ ukončí.

14.   O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať :

a) dátum a miesto konania valného zhromaždenia

b) prijaté uznesenia VZ s výsledkami hlasovania k jednotlivým bodom

c) výsledky  volieb.

d) neprijaté námietky členov a členov orgánov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie

15.   Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina s podpismi zúčastnených na valnom zhromaždení, a všetky materiály prerokovávané a valným zhromaždením schválené.

16.   Zápisnicu o rokovaní valného zhromaždenia podpisujú predseda, zapisovateľ a overovatelia zápisnice.

17.   Zápisnicu z valného zhromaždenia výbor  zverejní do 10 dní na vývesnej tabuli pozemkového spoločenstva alebo webovej stránke pozemkového spoločenstva.

18.   Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Program čiastkových schôdzi sa nesmie meniť.  Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

 

 

Výbor spoločenstva

 

 

1.       Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom pozemkového spoločenstva . Je oprávnený konať v mene spoločenstva  a zastupuje spoločenstvo navonok pred inými právnymi alebo štátnymi subjektami , pred súdmi , štátnymi a ostanými orgánmi a to len v rozsahu vymedzenom zmluvou o založení spoločenstva a týmito stanovami spoločenstva výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje vo všetkých otázkach spoločenstva okrem tých, ktoré sú právnymi predpismi , zmluvou o založení spoločenstva a stanovami spoločenstva vyhradené do právomoci iných orgánov spoločenstva . Úlohou výboru je riadiť činnosť spoločenstva medzi zasadnutiami zhromaždenia.

2.      Členov výboru volí a odvoláva zhromaždenie . Výbor má 7 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu , tajomníka  a členov výboru. Výkon funkcie člena výboru je nezastupiteľný.

3.      Na svojom prvom rokovaní po voľbách výbor volí  predsedu, podpredsedu a tajomníka resp. sú členovia poverení úlohami tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti spoločenstva.

4.      Činnosť výboru riadi a organizuje a za výbor navonok koná jeho predseda. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia výboru podľa písomného harmonogramu , zabezpečuje a kontroluje medzi zasadnutiami výkon rozhodnutí výboru .

5.      Ak je na právny úkon , ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma , je okrem podpisu predsedu potrebný podpis ešte aspoň jedného ďalšieho člena výboru .

6.      Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu .

7.      Funkčné obdobie členov výboru je 5ročné . Ak výboru skončilo funkčné obdobie môže vykonávať len činnosti uvedené v zákone a zmluve.

8.      Ak dôjde zníženiu počtu členov výboru odstúpením alebo iným zákonným spôsobom, nastupuje na jeho miesto náhradník prvý v poradí podľa počtu hlasov zvolený zhromaždením. Ak by v priebehu volebného obdobia došlo aj po nastúpení náhradníkov k zníženiu počtu členov, výbor je funkčný pokiaľ počet členov neklesne pod troch . Na ďalšom zhromaždení sa dovolia noví členovia.

9.      Výbor je povinný zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií , ktorých prezradením by mohla spoločenstvu vzniknúť škoda . Člen výboru nesmie bez súhlasu výboru vlastným menom , alebo na vlastný účet uzatvárať obchody , ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva.

10.    Rozhoduje o použití finančných prostriedkov na bežnú prevádzku, o nákupe strojov a zariadení.

11.   Vedie zoznam podielnikov , ktorý obsahuje názov a sídlo , alebo meno a priezvisko, bydlisko,  dátum narodenia a počet vlastníckych podielov

12.   Vedie zoznam majetku spoločenstva

13.    Predkladá zhromaždeniu návrh na zmenu zmluvy a stanov, správu o hospodárení spolu s ročnou závierkou aj návrh na spôsob rozdelenia zisku, návrh finančného plánu na nasledujúci rok, návrh výšky finančných odmien členom výboru a dozornej rady

14.   Výbor samostatne eviduje všetky zmluvy za vykonané práce vyplývajúce z LHP a na zhromaždení informuje o stave hospodárenia,o príjmoch a výdavkoch.navrhuje zhromaždeniu prerozdelenie zisku pre členov vlastniacich podiely.

 

15.   Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.Každý člen   výboru má 1 hlas. Uznesenie

výboru je právoplatné, pokiaľ ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu

16,Výbor sa riadi rokovacím poriadkom,volí zapisovateľa a dvoch overovateľov .

 

 

Dozorná rada

 

1.      Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov a  rieši spory medzi členmi pozemkového spoločenstva , ktoré sa týkajú ich práv a povinností.  O výsledku konania pred dozornou radou musí byť vyhotovený písomný záznam podpísaný všetkými členmi dozornej rady

2.      DR má 3 členov, ktorých volí a odvoláva zhromaždenie. 

3.      Ak dôjde zníženiu počtu členov dozornej rady odstúpením alebo iným zákonným spôsobom, nastupuje na jeho miesto náhradník zvolený zhromaždením. Musí byť dodržaná zásada nadpolovičnej väčšiny členov PS

4.       Zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu, ktorému predkladá správu o činnosti,

5.       Na svojom prvom rokovaní po voľbách dozorná rada volí predsedu

6.       Rokovanie dozornej rady organizuje a riadi predseda podľa harmonogramu resp. podľa potreby. Termíny zasadania dozornej rady môžu byť zhodné so zasadaním výboru

7.       Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie podľa zákona a zmluvy

8.      Predseda alebo člen dozornej rady má právo vystúpiť na VZ koľkokrát uzná za vhodné a musí mu to predsedajúci umožniť

9.      Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa rokovaní výboru a podávať návrhy na skvalitnenie práce spoločenstva, so súhlasom výboru sa na zasadaní výboru môžu zúčastňovať aj členovia dozornej rady

10.    Členovia dozornej rady môžu dostávať za výkon funkcie odmenu po schválení VZ.

11.   Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločenstva , je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, všetkých spisov, záznamov a zoznamov týkajúcich sa spoločenstva a zisťovať reálny a výkazový stav spoločenstva. Kontroluje a VZ predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených VZ , výboru spoločenstva, dodržiavania Stanov , hospodárskej a finančnej činnosti spoločenstva, stavu majetku spoločenstva , jeho záväzkov a pohľadávok.

12.  Dozorná rada preveruje správnosť účtovnej závierky, návrhy na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty.

 

 

.

 

 

 

Čl. VIII

 

Hlasovací a volebný poriadok zhromaždenia

 

1,Každý člen má toľko hlasov, koľko má uvedených na hlasovacom lístku. Tento počet sa stanoví podľa pomeru veľkosti vlastníckeho podielu člena k veľkosti spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Pre účely stanov na orientačnú prepočítanú výmeru  700 m2 pripadá jeden hlas, podielnici, ktorí takúto výmeru nevlastnia môžu sa spojiť za účelom hlasovania tak, aby dosiahli veľkosť podielov potrebnú na priznanie hlasu.

Hlasovanie o veciach ktoré schvaľuje zhromaždenie je popísané v časti „Zhromaždenie“

Hlasovanie je verejné okrem voľby orgánov spoločenstva.

2.  Voľba orgánov

Zhromaždenie volí sedem členný výbor a  dvoch náhradníkov,  trojčlennú dozornú radu a jedného náhradníka.

 Do výboru a dozornej rady spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov, plne spôsobilí na právne úkony a bezúhonní, ktorí v prípravnom konaní, najneskôr však v deň zhromaždenia predložili svoju prihlášku.

Každý kandidát na voľbu do orgánov spoločenstva povinný predložiť písomnú prihlášku do volieb, kde uvedie svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, zamestnanie, veľkosť podielu a uvedie, do ktorého orgánu spoločenstva kandiduje.

Kandidáti na jednotlivé funkcie do orgánov spoločenstva sú zvolení v prípade, že získajú potrebný počet hlasov podľa zákona

V prípade, ak  kandidát nezíska potrebný počet hlasov, VZ vykoná ďalšie kolo volieb. V druhom kole volieb sa hlasuje o jednotlivých kandidátoch v poradí koľko hlasov získali v prvom kole. Pri rovnosti hlasov rozhoduje veľkosť podielu. Ak bol do dozornej je zvolený nečlen, postupuje prvý  s najvyšším počtom hlasov. Ostatní sú automatický považovaní za nezvolených a postupujú ďalší  kandidáti

Na hlasovacom lístku kandidátky musí byť uvedený počet hlasov s pečiatkou spoločenstva, aby nemohol byť zneužitý alebo nahradený iným.

 

 

 

Voľby

Voľby môžu byť:

a.      aklamačné (verejné),

b.      korešpondenčné

c.       tajné - pomocou hlasovacích lístkov,

d.      pomocou elektronického zariadenia,

e.      kombinované v prípade čiastkových schôdzi alebo viackolových volieb

 

O spôsobe voľby rozhodne zhromaždenie. Doporučuje sa pre prvé kolo volieb korešpondenčné ( ak je kandidátka zostavená pri rozosielaní pozvánok) kombinované  s tajným alebo pomocou elektronického zariadenia. Prihlásení kandidáti sú uvedení v abecednom poradí. Hlasovací lístok je platný ak počet označených kandidátov je maximálne 9 pre výbor ( siedmi členovia a 2 náhradníci) a  pre  dozornú radu 4 (3členovia a 1 náhradník,v DR môže byť zvolený aj 1 nečlen  V druhom kole volieb sa zvyčajne hlasuje verejne. Korešpondenčné hlasovanie sa doporučuje ak je potrebné  medzi riadnymi zhromaždeniami dovoliť členov orgánov a náhradníkov do výboru alebo dozornej rady alebo prerokovať iný súrny bod, ktorý nemôže rozhodnúť výbor. 

Volebná komisia

V deň konania volieb VZ zvolí  3 člennú volebnú komisiu.

Členom volebnej komisie nesmie byť osoba, ktorá kandiduje do orgánov spoločenstva.

Volebná komisia si zvolí predsedu komisie.

Predseda volebnej komisie  vyhlási výsledky volieb Valnému zhromaždeniu.

Z výsledkov hlasovania pre jednotlivých kandidátov volebná komisia vyhotoví protokol, s ktorým predseda volebnej komisie oboznámi účastníkov zhromaždenia.

Čl. IX

 

Zrušenie a zánik spoločenstva

 

1.   Spoločenstvo môže byť zrušené alebo zaniknúť podľa podmienok ustanovených v zákone alebo zmluve.

 

 

Čl. X.

 

Záverečné ustanovenie

 

 

1.      Stanovy spoločenstva je možné meniť a dopĺňať písomnou formou schválenou zhromaždením a registráciou v registri pozemkových spoločenstiev

 

2.      Stanovy Pozemkového spoločenstva urbáru občanov Obce Liptovské Sliače so Sídlom v  Lipt. Sliače – Stredný Sliač Seč 635/2 okr. Ružomberok (spoločenstva s právnou subjektivitou) boli schválené VZ na čiastkových schôdzach v dňoch....................................................................... ................................................................................................................................................... počtom hlasov: ....................... z celkového počtu hlasov ......................., čo je .........% celkového počtu hlasov na lesných, poľnohospodárskych a iných druhov pozemkov.

 

 

 

  .........................................            ................................................     .............................................

 Člen výboru spoločenstva                   Predseda spoločenstva            Predseda dozornej rady