Choď na obsah Choď na menu

Výberové konania

27. 5. 2019

 Výberové konanie na dodávateľa ťažbových prác v lokalitách:


a,Čremošná“ (porasty 2031 c, 2032)- predpokladaný objem vyťaženej drevnej hmoty 200 m3, sústredená kôrovcová kalamita a roztrúsená vetrová kalamita.

b,Hlboká“ (porast 2037)- predpokladaný objem vyťaženej drevnej hmoty 300 m3, sústredená vetrová kalamita.

a,Sovce“ (hrebeňové časti porastov 2058 a, 2056 b, 2056 a, 2055 c)- predpokladaný objem vyťaženej drevnej hmoty 200 m3, roztrúsená vetrová kalamita.

Prílohou k výberovému konaniu je porastová mapa s vyznačením lokalít umiestnenia kalamity a odvozného miesta. Žiadame stanoviť cenovú ponuku osobitne pre každú lokalitu. Označenie porastov je podľa nového PSOL, avšak priložená porastová mapa, obsahuje čísla porastov podľa už neaktuálneho, avšak verejne prístupného PSOL (L-GIS).

Stanovenie podmienok a požiadaviek pre záujemcov o vykonanie prác.

V ponuke záujemca uvedie či je platca DPH alebo nie.

Prihlásený uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky:

  1. Musí mať platné živnostenské oprávnenie na vykonávanie predmetnej činnosti (nutné priložiť k ponuke spolu s potvrdením o pridelení IČ DPH)

  2. Musí mať platné ostatné oprávnenia na vykonávanie predmetnej činnosti.

  3. Musí disponovať adekvátnym strojným a personálnym zabezpečením, ktoré zaručí dosiahnutie dohodnutého času vyťaženia drevnej hmoty .

  4. Vyžaduje sa súhlas so zmluvou na vykonanie prác podľa požiadaviek objednávateľa.
Kritéria rozhodujúce pri výbere dodávateľa prác.

1.- Cena za vykonanie práce, to znamená cena za vyťaženie a priblíženie drevnej hmoty na odvozné miesto podľa požiadaviek objednávateľa. Preferuje sa najnižšia cena za 1m3 priblíženej drevnej hmoty na odvoznom mieste.

2.- Čas spracovania kalamity, to znamená celkový čas od zahájenia vyťaženia drevnej hmoty z porastu až po jej zhromaždenie na odbernom mieste a ukončenie ťažby podľa pokynov objednávateľa. Preferuje sa čo najkratší čas od začatia prác, až po ich ukončenie.

3.- Referencie vykonávateľa prác

Ponuky s kópiami potrebných dokumentov podľa uvedených požiadaviek je potrebné doručiť do 04.06.2019 nasledovným spôsobom:

Poštou na adresu: V zalepenej obálke označenej „výberové konanie“ na Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače, Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače

e-mailom na : nie skôr ako v deň výberového konania t.j. 04.06.2019 do 17:00 na urbarsliace@zoznam.sk

osobne: priniesť na zasadnutie výborovej schôdze, ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2019 o 18:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu v Liptovských Sliačoch.


Predpokladá sa, že všetci záujemcovia sa oboznámili s podmienkami na tvare miesta.

mapa_vyberove.png