Choď na obsah Choď na menu

Pozvánka

30. 3. 2019

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

Výbor

Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače

so sídlom Stredný Sliač, Seč 635/2, 03484 Liptovské Sliače

IČO: 00631973.

/ďalej aj len pozemkové spoločenstvo/

 

P         á   n   k  a

 

V zmysle ustanovení  znení § 14  a § 15 a nasl.,  Zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v súlade s novelizáciou, s účinnosťou od 1.10.2018,

 

pozývame  Vás na čiastkové schôdze pozemkového spoločenstva :

 

Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače

so sídlom Stredný Sliač, Seč 635/2, 03484 Liptovské Sliače

IČO: 00631973

 

1. /prvá/ čiastková schôdza sa bude konať dňa 28. apríla 2019 ( nedeľa ) o 15,00 hod. v kultúrnom dome  Liptovské Sliače    

Prezencia vlastníkov sa uskutoční v mieste konania schôdze v Liptovských Sliačoch,  v čase od 14,00 hod do 14,55 hod.

 

2. /druhá/ čiastková schôdza sa bude konať dňa 01. mája 2019 ( streda ) o 18,00 hod. v kultúrnom dome  Liptovské Sliače    

Prezencia vlastníkov sa uskutoční v mieste konania schôdze v Liptovských Sliačoch,  v čase od 17,00 hod do 17,55 hod.

3. /tretia/ čiastková schôdza sa bude konať dňa 03. mája 2019 ( piatok ) o 13,00 hod. v Liptovskom Mikuláši , v priestoroch Slovenského pozemkového fondu ,

Búdkova 36,  Bratislava 81715 , regionálny odbor RO  Liptovský Mikuláš,  Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Prezencia vlastníkov sa uskutoční v mieste konania schôdze v Liptovskom Mikuláši,  v čase od 12,30 hod do 12,55 hod.

4. /štvrtá/ čiastková schôdza sa bude konať dňa 05. mája 2019 ( nedeľa ) o 15,00 hod. v kultúrnom dome  Liptovské Sliače    

Prezencia vlastníkov sa uskutoční v mieste konania schôdze v Liptovských Sliačoch,  v čase od 14,00 hod do 14,55 hod.

Program čiastkových schôdzí pozemkového spoločenstva

1./ Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti                                                                               2./ Voľba orgánov čiastkovej schôdze pozemkového spoločenstva                                                              

3./ Schválenie programu čiastkovej schôdze pozemkového spoločenstva                                                                                

4./ Schválenie zmien a doplnení Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v súlade s novelizáciou Zákona o pozemkových spoločenstvách

5./ Schválenie zmien a doplnení Stanov pozemkového spoločenstva  v súlade s novelizáciou Zákona o pozemkových spoločenstvách

6./ Voľby orgánov pozemkového spoločenstva  /výbor pozemkového spoločenstva a dozorná rada/

7./ Vyhlásenie výsledku volieb orgánov pozemkového spoločenstva                                                                                                             8./ Záver

Výbor Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače

Bartík Michal, predseda spoločenstva

 

Dôvodová správa:

Vzhľadom ku skutočnostiam, ktoré predchádzali týmto čiastkovým schôdza, pozemkového spoločenstva, keď na valnom zhromaždení dňa 10.03.2019 neboli schválené podstatné body programu /zmeny a doplnenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stanovy pozemkového spoločenstva v súlade s novelizáciou Zákona o pozemkových spoločenstvách/

a neprebehli voľby pozemkového spoločenstva podľa programu, pre nedostatočnú uznášaniaschopnosť členov – podielnikov pozemkového spoločenstva.

Výbor Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače, ako

Výkonný orgán pozemkového spoločenstva rozhodol o ustanovení čiastkových schôdzí v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách a jeho novelizáciou, z dôvodu, aby program schôdzí mohol byť schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov spoločenstva a prebehli voľby do výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva. 

Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

-3-

 

Budeme radi Vašou účasťou.

 

Výbor Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače, žiada podielnikov a členov, ktorí sa čiastkových schôdzí nebudú môcť zúčastniť, aby využili možnosť splnomocniť iného podielnika - člena pozemkového spoločenstva , alebo inú osobu na zastupovanie na čiastkovej schôdzi v plnom rozsahu jeho programu. Splnomocnenie zašlite poštou na adresu pozemkového spoločenstva , prípadne ju Váš splnomocnený zástupca predloží pri prezentácii.

 

Vzor :

 

 

Splnomocnenie

 

 

Podpísaný (á) .............................................,......... bytom ..........................................................

 

splnomocňujem týmto    p ........................................................................,

 

 aby ma zastupoval na  čiastkovej schôdzi pozemkového spoločenstva –

Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače

so sídlom Stredný Sliač, Seč 635/2, 03484 Liptovské Sliače

IČO: 00631973

podľa stanovených termínov a priestorov jednotlivých čiastkových schôdzí.

 

dňa .............................

 

    

                                                                       Podpis :   ......................................