Choď na obsah Choď na menu

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva

4. 4. 2024

Pozvánka na zasadnutie

zhromaždenia pozemkového spoločenstva

Vážený člen/členka pozemkového spoločenstva Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače, so sídlom Seč 635/2, 03 484  Liptovské Sliače.  Výbor na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.03.2024 prijal rozhodnutie zvolať riadne zasadnutie zhromaždenia nášho spoločenstva, na ktoré Vás srdečne pozývame

Zhromaždenie uskutoční dňa  5. mája 2024 so začiatkom o 14:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu Obecného úradu Obce Liptovské Sliače,  Seč 635/2, 03 484  Liptovské Sliače s nasledovným programom:  

Program zasadnutia Zhromaždenia:

1. Prezentácia účastníkov od 14,00 do 15,00 hod

2. Otvorenie

3. Voľba komisií (mandátovej a návrhovej), skrutátorov, predsedajúceho zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie rokovacieho poriadku zasadnutia (interpelácia členov spoločenstva max 2min 2x za schôdzu, zákaz používania súkromného ozvučenia, prezentácie a iných zariadení ktoré narúšajú priebeh schôdze, zákaz vyhotovovania audiovizuálneho záznamu z priebehu schôdze.)

4. Správa mandátovej komisie

5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2023

6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023

7. Správa lesného odborného hospodára za rok 2023 a plán na rok 2024

8. Správa dozornej rady

9. Prezentácia urbárskeho domu spolu s návrhom rozpočtu na rekonštrukciu.

10.Schválenie účtovnej uzávierky, návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého hospodárskou činnosťou spoločenstva za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024.

11. Schválenie užívania poľnohospodárskej pôdy na Mraviskách na obdobie 2025-2030. (uchádzači musia predložiť písomnú cenovú ponuku €/1ha najneskôr pred otvorením VZ v uzatvorenej obálke.  Rozhodnutie sa bude týkať parciel : E-KN 2298/1 T TP 12,56ha, E-KN 826/1 TTP 9,35ha, E-KN 9381/6 Lesný pozemok 0,72ha spolu 22,63ha)

12. Voľby do orgánov spoločenstva: výboru a dozornej rady + náhradníkov (predstavovanie jednotlivých kandidátov)

13.Diskusia

14.Návrh na uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia

15. Záver

V prípade, že na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, považuje sa toto zasadnutie za prvú (1) čiastkovú schôdzu; zároveň uvádzame miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí

druhá (2) čiastková   schôdza:

miesto konania: spoločenská miestnosť zariadenie pre seniorov Záhumnie 220/90 L. Sliače

dátum  a hodina konania: 12.05.2024 so začiatkom o 14:00 hod.

tretia (3) čiastková schôdza:

miesto: V priestoroch Obecného úradu Liptovské Sliače , Seč 635/2, 03 484  Liptovské Sliače

dátum  a hodina konania: 19.05.2024 so začiatkom o 14:00 hod.

štvrtá (4) čiastková schôdza:

miesto: V priestoroch Obecného úradu Liptovské Sliače , Seč 635/2, 03 484  Liptovské Sliače

dátum  a hodina konania: 26.05.2024 so začiatkom o 14:00 hod.

Poučenie:

Každý člen spoločenstva má právo zúčastniť sa zasadnutia zhromaždenia buď osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe písomného splnomocnenia. V prípade zastupovania člena spoločenstva zástupcom bude originál splnomocnenia tvoriť prílohu zápisnice.

V prípade, že máte záujem kandidovať do orgánov spoločenstva, doručte písomnú žiadosť na adresu sídla spoločenstva do 04.05.2024, alebo ho predložte pri prezentácii priamo na zhromaždení dňa 05.05.2024.

V Liptovských Sliačoch, dňa 4. apríla 2024

S pozdravom                                         

Miroslav Bielený, predseda výboru    PS       

Martin Bartík, podpredseda výboru     PS       

 

POZVÁNKA.PDF