Choď na obsah Choď na menu

Pozvánka - Oznámenie o uskutočnení Zhromaždenia PS

1. 12. 2021

 

Pozvánka - Oznámenie o uskutočnení Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru

občanov obce Liptovské Sliače formou korešpondenčného hlasovania  

 

Vážený člen pozemkového spoločenstva!

Aktuálna epidemiologická situácia súvisiaca so šírením vírusu COVID – 19 a záujem na ochrane životov a zdravia našich členov sú dôvodmi, pre ktoré  Výbor PSUOOL Sliače na zasadnutí 02.11.2021 uznesením rozhodol o zorganizovaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania.  

 Program Zhromaždenia: 

1.      Schválenie orgánov zhromaždenia – funkciu návrhovej a mandátovej komisie bude plniť výbor, ktorého členovia za prítomnosti členov dozornej rady sčítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o hlasovaní. 

2.      Správa výboru o činnosti spoločenstva. 

3.      Správa dozornej rady.

4.      Správa odborného lesného hospodára.

5.      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021 

6.      Voľba náhradníkov do DR a Výboru

7.      Schválenie návrhu rozpočtu spoločenstva na rok 2022. 

 Dôvody, ktoré vedú Výbor PSUOOL. Sliače k tomuto rozhodnutiu sú nasledovné: 

-  Potreba schváliť ročnú účtovnú uzávierku.

-  Zabezpečiť činnosť spoločenstva tak, tak aby bola zabezpečená finančná stabilita a prosperita.

Oznamujeme Vám, že členka spoločenstva, pani Oľga Rajniaková ponúka všetkým členom spoločenstva na predaj svoje podiely v spoločenstve. Váš prípadný záujem o odkúpenie jej spoluvlastníckych podielov je potrebné oznámiť priamo pani Rajniakovej. 

Zároveň Vám oznamujeme, že do 29.11.2021 sa prihlásili za kandidátov na náhradníkov za členov výboru a dozornej rady nasledovné osoby:

 Kandidáti za náhradníkov do Výboru: 

1.)  Ján Littva, Záhumnie 296/47, Liptovské Sliače 034 84

2.)  Miroslav Littva, Záhrady 586/35, Liptovské Sliače 034 84

3.)  Dušan Sliacky, Vyšnianska 1390/9, Liptovské Sliače 034 84

 Kandidáti za náhradníkov do Dozornej rady:   

1.)  Ľubomír Dobrík, Stupy 1467/23, Liptovské Sliače 034 84

2.)  Václav Mrva, A. Bernoláka 19, Ružomberok 034 01

 V prílohe Vám zasielame:

-  Správu výboru o činnosti PSUOOL. Sliače - Správa o činnosti 2021.pdf

- Správu o finančnom hospodárení - Prehľad hospodárenia za rok 2020.pdf UZ 2020.pdf

- Správu Dozornej rady - Správa dozornej rady.pdf

-  Správu OLH o plnení úloh v pestovnej a ťažobnej činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022 - OLH správa.pdf

- Návrh rozpočtu spoločenstva na rok 2022 - Návrh hospodárenia 2022.pdf

-  Hlasovací lístok -  Hlasovací lístok 2021_vzor.pdf 

-  Ponuka pani Oľgy Rajniakovej na predaj podielov - Ponuka na predaj podielov.pdf

- Návratkovú obálku.

Poučenie o spôsobe korešpondečného hlasovania:

Do hlasovacieho lístka čitateľne vpíšte miesto a dátum podpísania a hlasovací lístok podpíšte.  

Na nepodpísaný hlasovací lístok sa nebude prihliadať. Pri hlasovaní o jednotlivých bodoch si vyberte z možností, ktorú označíte krížikom. Na inú úpravu hlasovacieho lístka (napr. zakrúžkovanie, podčiarknutie a pod.) sa nebude prihliadať. V každom hlasovacom bode môžete označiť iba jednu z možností. V prípade označenia viacerých možností hlasovania k jednotlivému bodu programu sa na toto konkrétne hlasovanie nebude prihliadať.

Opravu hlasovania je možné vykonať tak, že označený krížik preškrtnete a k tejto preškrtnutej možnosti pripojíte svoj podpis. Následne označte krížikom Vami vybranú možnosť.  

V prípade, že k preškrtnutému krížiku nebude pripojený Váš podpis, krížik sa bude považovať za Vaše platné hlasovanie. 

 Poučenie o spôsobe voľby náhradníkov do výboru a dozornej rady

Za náhradníkov do výboru je možné zvoliť najviac sedem osôb, za náhradníkov do dozornej rady je možné zvoliť najviac tri osoby. Voliť je možné aj osoby, ktoré sa do 29.11.2021 za kandidátov neprihlásili. Navrhnutým kandidátom je možné doplniť ďalších kandidátov v písaním mena a adresy.

Voľba náhradníkov sa uskutoční zakrúžkovaním čísla kandidáta.

Za náhradníka budú zvolení tí kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na zvolenie za členov výboru, resp. dozornej rady vyplývajúce zo zákona o pozemkových spoločenstvách, zmluvy o založení spoločenstva a stanov a ktorí dostanú najviac platných hlasov. Pre platnosť voľby náhradník sa vyžaduje, aby za kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina členov spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond, alebo správca.  

 

Hlasovací lístok vložte do pripojenej návratkovej obálky, na ktorej uvediete adresu odosielateľa a obálku s upraveným hlasovacím lístkom doručte na adresu sídla spoločenstva buď poštou, v takomto prípade musí byť zásielka podaná na pošte najneskôr dňa 23.12.2021 (vzhľadom na čas dodania listovej zásielky 2 pracovné dní po dni jej podaja), alebo osobne členom výboru a dozornej rady, prípadne v kancelárii v dňoch 10.12., 17.12., 23.12.2021. počas úradných hodín, doobeda v čase od 10:00  do 12:00 a poobede v čase od 15:00 do 17:00  najneskôr dňa 29.12.2021.  Na hlasovacie lístky, ktoré do 29.12.2021 nebudú doručené na adresu sídla spoločenstva, sa nebude prihliadať.

 

Dňa 30.12.2021. Výbor PSUOOL. Sliače, ktorý pri korešpondenčnom hlasovaní zastupuje funkciu návrhovej a mandátovej komisie, za prítomnosti Dozornej rady sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní.  

Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov spoločenstva.

Týmto Vás chcem poprosiť o zodpovedný prístup k hlasovaniu.

Všetky materiály budú zverejnené na webovej stránke obce Liptovské Sliače.  

Následne bude na webovej stránke obce Liptovské Sliače zverejnená aj zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov PSUOOL. Sliače.

Ďakujem za porozumenie.

S úctou

V Liptovských Sliačoch, 29.11.2021

Miroslav Bielený - predseda PSUOO Liptovské Sliače