Choď na obsah Choď na menu

Oznámenie o uskutočnení Zhromaždenia PS urbáru občanov obce Liptovské Sliače formou korešpondenčného hlasovania

25. 7. 2022

 Pozvánka - Oznámenie o uskutočnení Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru občanov obce Liptovské Sliače formou korešpondenčného hlasovania 

 

 Vážený člen pozemkového spoločenstva!

 

 Výbor PSUOOL Sliače na svojom zasadnutí 31.03.2022. prijal uznesenie o zorganizovaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. 

Program Zhromaždenia:

1.    Schválenie orgánov zhromaždenia – funkciu návrhovej a mandátovej komisie bude plniť výbor, ktorého členovia za prítomnosti členov dozornej rady sčítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o hlasovaní.

2.      Správa výboru o činnosti spoločenstva.

3.      Správa dozornej rady.

4.      Správa odborného lesného hospodára.

5.      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021

6.   Schválenie návrhu výboru na použitie zisku spoločenstva dosiahnutého hospodárením v roku 2021

 

Dôvody, ktoré vedú Výbor PSUOOL. Sliače k tomuto rozhodnutiu sú nasledovné:

- Potreba schváliť ročnú účtovnú uzávierku.

- Zabezpečiť činnosť spoločenstva tak, tak aby bola zabezpečená finančná stabilita a prosperita.

 

V prílohe Vám zasielame:

- Správu výboru o činnosti PSUOOL. Sliače (správa o činnosti PSUOO 2022.pdf)

- Správu o finančnom hospodárení (Účtovná závierka 2021.pdf ; finančná správa.pdf)

- Správu Dozornej rady (správa DR 2021.jpg)

- Správu OLH o plnení úloh v pestovnej a ťažobnej činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022 (správa OLH_2022.pdf)

- Hlasovací lístok (hlasovací lístok 2022- vzor.pdf)

- Návratkovú obálku.

 

Poučenie o spôsobe korešpondečného hlasovania:

Do hlasovacieho lístka čitateľne v píšte miesto a dátum podpísania a hlasovací lístok podpíšte.

Na nepodpísaný hlasovací lístok sa nebude prihliadať.

Pri hlasovaní o jednotlivých bodoch si vyberte z možností, ktorú označíte krížikom.

Na inú úpravu hlasovacieho lístka (napr. zakrúžkovanie, podčiarknutie a pod.) sa nebude prihliadať. V každom hlasovacom bode môžete označiť iba jednu z možností.

V prípade označenia viacerých možností hlasovania k jednotlivému bodu programu sa na toto konkrétne hlasovanie nebude prihliadať.

Opravu hlasovania je možné vykonať tak, že označený krížik preškrtnete a k tejto preškrtnutej možnosti pripojíte svoj podpis. Následne označte krížikom Vami vybranú možnosť.

V prípade, že k preškrtnutému krížiku nebude pripojený Váš podpis, krížik sa bude považovať za Vaše platné hlasovanie.

Hlasovací lístok vložte do pripojenej návratkovej obálky, na ktorej uvediete adresu odosielateľa a obálku s upraveným hlasovacím lístkom doručte na adresu sídla spoločenstva buď poštou, v takomto prípade musí byť zásielka podaná na pošte najneskôr dňa 20.08.2022. (vzhľadom na čas dodania listovej zásielky 2 pracovné dní po dni jej podaja), alebo osobne členom výboru a dozornej rady, prípadne v kancelárii v dňoch 12.08.2022.,19.08.2022.,26.08.2022. počas úradných hodín, doobeda v čase od 10:00  do 12:00 a poobede v čase od 15:00 do 17:00  najneskôr dňa 26.08.2022. Taktiež je možné vložiť návratkovú obálku do schránky PSUOOL. Sliače umiestnenú na Obecnom úrade.  Na hlasovacie lístky, ktoré do 26.08.2022. nebudú doručené na adresu sídla spoločenstva, sa nebude prihliadať.

Dňa 27.08.2022. Výbor PSUOO L. Sliače, ktorý pri korešpondenčnom hlasovaní zastupuje funkciu návrhovej a mandátovej komisie, za prítomnosti Dozornej rady sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní.

Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov spoločenstva.

 

Týmto Vás chcem poprosiť o zodpovedný prístup k hlasovaniu.

Všetky materiály budú zverejnené na webovej stránke PSUOO L. Sliače.

Následne bude na webovej stránke PSUOO L. Sliače zverejnená aj zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov PSUOOL. Sliače.

 

Ďakujem za porozumenie.

 

S úctou

 

V Liptovských Sliačoch, 30.06.2022

 

Miroslav Bielený – Predseda PSUOOL. Sliače